ساعت کار بخش کنسولی ( پذیرش مراجعین )
از دوشنبه تا جمعه (تذکر مهم : بخش کنسولی از پذیرش مراجعین حضوری در روزهای پنج شنبه معذور است.)
از ساعت 9 تا 12.30

گالری فیلم