ساعت کار بخش کنسولی ( پذیرش مراجعین )
دوشنبه تا جمعه به جز روزهای پنجشنبه
از ساعت 9 صبح تا 12:30

گالری فیلم